Home

Beste bezoeker van de website van Democraten Echt Susteren: Wij zijn hard bezig de site bij te werken.

We vragen uw geduld tijdens deze periode. In de tussentijd kunt u via de pagina Facebook wel de Facebook berichten van DES bekijken. Blijft u de site in de gaten houden voor updates. Dank voor uw begrip.

De lokale partij Democraten Echt-Susteren (DES) is na de gemeentelijke herindeling van de gemeenten Echt en Susteren ontstaan als rechtsopvolger van de Democraten Susteren.

DES neemt deel aan gemeentelijke verkiezingen en probeert via haar vertegenwoordigers in de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders of commissies haar speerpunten voor het gemeentelijk beleid te verwezenlijken. Uiteraard staat in de doelstelling van de partij het behartigen van de algemene en collectieve belangen in de gemeente centraal. Om dat te bereiken kijkt DES daarvoor heel nadrukkelijk naar de individuele belangen van de inwoners. DES streeft naar een aan de inwoners dienstbaar bestuur en ambtelijk apparaat, waarbij doelmatigheid en openheid van besturen tot de kernwaarden behoren.

Aan de hand van deze kernwaarden en de politieke actualiteit kiest DES de verkiezingsthema’s waarvoor de partij zich de komende periode wil inzetten.

Zo werden voor de verkiezingen in 2018 een tiental speerpunten gekozen, die in onderlinge verbondenheid de volgende aandachtspunten geven:

  • DES wil bestuur en organisatie dichter bij de inwoners brengen. De overheid is er namelijk om ten behoeve van de burgers problemen op te lossen. Daar waar mogelijk zal ook ingezet moeten worden op de vermindering van de bureaucratie en regelzucht van de overheid.

  • Voor diezelfde inwoners is volgens DES de leefbaarheid van de diverse kernen een belangrijk punt. Daartoe behoort in elk geval het op peil houden van een voorzieningenniveau waarmee wordt voorzien in de basisbehoeften van inwoners en van het verenigingsleven.

  • Vanwege de actualiteit heeft DES ervoor gekozen om in de huidige raadsperiode ook extra aandacht te besteden aan de onderwerpen Duurzaamheid en Energiebewustheid. De mondiale en nationale aandacht voor deze onderwerpen mag er niet toe leiden dat het van de lokale politieke agenda verdwijnt. Er is voor de gemeentelijke overheid nog volop werk aan de winkel.

  • Een onderwerp dat over de jaren heen aan actualiteit nog niets heeft ingeboet betreft de aandacht voor het sociale domein in het algemeen en de zorg in het bijzonder.