Raadsconferentie Gebiedsontwikkeling VDL Nedcar 2 juli 2020

jan cremers

Raadsconferentie Gebiedsontwikkeling VDL Nedcar 2 juli 2020. Gemeentehuis Echt-Susteren. 

Op 2 juli j.l. kreeg de Raad de gelegenheid om vragen te stellen over de Gebiedsontwikkelingen rondom VDL-Nedcar in Born. Zowel bestuursleden van de Provincie als van VDL-Nedcar waren aanwezig om de vragen te beantwoorden. In de krant is hier ook aandacht aan besteed en zijn verschillende reacties binnen gekomen. 

Graag wil ik u persoonlijk laten weten wat de inbreng van DES is geweest en welke vragen wij hebben gesteld in deze bijeenkomst. 

Persoonlijk denk ik dat een goed gesprek achter de schermen beter is dan zich met alle middelen proberen te verzetten tegen de plannen. 

Er werd een bedrag genoemd van € 300.000 ter compensatie voor de inwoners van Nieuwstadt. Wij hebben in de Raadsconferentie nadrukkelijke vragen over dit bedrag gesteld. Ja, het is waar dat er beloftes zijn gedaan op de informatieavonden voor onze inwoners. Ja, en het is waar dat er beloftes zijn gedaan naar de diverse afgevaardigden van belangengroeperingen. Maar het is ook waar dat er nog diverse gesprekken moeten plaatsvinden tussen de colleges van de Provincie en de gemeente Echt-Susteren in Juli. Wij hebben dringend gevraagd ons daarna op de hoogte tee stellen en de uiteindelijke stand van zaken over het bedrag wat in totaal  wordt aangeboden ter compensatie van inwoners. Is dat bedrag niet naar tevredenheid zullen wij als DES zeker aan de bel trekken om er nog meer uit te halen voor onze inwoners. Dit moet dan wel op een manier gebeuren waarop geluisterd wordt naar alle partijen en waarop ook de werkgelegenheid bij VDL-Nedcar niet uit het  oog moet worden verloren. 

De volgende punten en vragen zijn door mij op 2 juli  aan de orde gesteld, maar ook reeds in eerdere bijeenkomsten. 

Vraag: Wederom! de vraag , wanneer worden er aan de kant van het industrieterrein Sittard-Noord ( Nusterweg N297) op – en afritten gemaakt?  Dit zou een hele ontlasting voor het verkeer op de randweg naar Sittard betekenen . Vooral in ochtenduren ontstaan hier grote opstoppingen vanwege het vrachtverkeer dat onder het spoorviaduct  naar Sittard rijdt. Op- en afritten zouden het vrachtverkeer dat onder het spoorviaduct rijdt enorm beperken en opstoppingen voorkomen.  

Antwoord: Het wordt meegenomen in ons verkeerplan. 

Voor mij is dit antwoord niet voldoende en ik blijf dit maar steeds onder de aandacht brengen. Zeer zeker omdat nu het wegennet rondom Nieuwstadt en VDL-Nedcar wordt aangepakt.  

Vraag: Komt er ‘fluisterasfalt’ Aan De Linde en op de Limbrichterstraat. En wie betaald dat?

Antwoord: De Provincie betaald. Ja,  dit is een toezegging .

Vraag: Aan de wethouder of hij in de nog komende gesprekken met de Provincie wil vragen deze wegen in te richten als 30 km. zone. Tevens aandacht te vragen voor de veiligheid van de fietsers en het aanleggen van nieuwe fietspaden. 

Antwoord: Daar krijgt u nog nader bericht over.

Vraag: Blijft de bestaande fiets- en wandelweg vanaf de Limbrichterstraat naar Susteren open?

Antwoord: Ja die blijft open. 

Vraag: Worden de op- en afritten naar het terrein van VDL-Nedcar die nabij het tankstation worden aangelegd voor het vrachtverkeer meteen meegenomen( Want dit betekent bijna geen vrachtverkeer richting Nieuwstadt)

Antwoord: Ja die worden meteen meegenomen. 

 

Vraag: in het kader van geluidsoverlast. Waarom worden maar een aantal  woningen aangegeven en niet alle woningen aan De Kruisweide, Aan de Linde, Limbrichterstraat, Delweide, gedeelte Reinald van Gelrestraat en woonwagenlocatie. Waarom zijn er geen metingen verricht?

Antwoord: Er zullen nog gesprekken komen met de bewoners van deze straat. Hier komen wij op terug. 

Vraag : Is er alleen een berekening gemaakt bij het wisselen van de dienst om 15 uur? Wat, als er in de toekomst, wat wij hopen, drie-ploegen diensten gedraaid worden , en er om 23 uur ook gewisseld moet worden? 

Antwoord: Dit is nog niet bekeken ( van mij de dringende vraag om dit mee te nemen en ook nu al metingen te gaan verrichten) 

Vraag: zou er overlast door verlichting ontstaan in de avonduren?

Antwoord: Dit zou minder worden dan nu het geval is. 

 

Vraag: Na het sluiten van de staatsmijnen heeft men voor Limburg  gekozen voor de auto-industrie. Den Haag steek diverse grote bedrijven in het land de helpende hand toe. DES is van mening dat Den Haag Limburg absoluut niet mag vergeten.   Hoe kan de werkgelegenheid in onze regio gewaarborgd worden? Hoe staat het met het overleg tussen De Provincie een heet Rijk m.b.t. tot de werkgelegenheid? 

Antwoord: Men is er druk doende mee.

 

Vraag : Hoe ziet VDL-Nedcar de toekomst

Antwoord: Vol overtuiging! Zij zijn volop bezig om te proberen nog andere automerken naar Born te halen.  Ook met BMW zijn ze nog goed in gesprek, ondanks dat het contract voor een gedeelte afloopt in 2023. Zij zijn volop bezig om de plannen goed voor te bereiden, zodat er meteen gestart kan worden, indien er contracten worden getekend voor een nieuw merk auto ( voor wat het waard is.  Vandaar ook dat de wegen al worden aangepakt, en waar dus ook nu al veel geld wordt gestoken. 

 

DES blijft de komende tijd alert, en kijkt naar de verdere ontwikkelingen, omdat wij de leefbaarheid en werkgelegenheid voor onze inwoners willen waarborgen. Ik heb de heren van de Provincie en van VDL-Nedcar veel wijsheid gewenst en ze de boodschap meegegeven nog eens goed naar de leefbaarheid en de werkgelegenheid te willen kijken. 

 

U mag mij gerust bellen als meer wilt weten over deze grote ontwikkelingen rondom en in Nieuwstadt. 

Groeten en veel gezondheid !

Jan Cremers  Fractievoorzitter DES. 

06-55204256 .