Raadswerkgroepen: duurzaamheid, afvalverwerking en armoede

Beste inwoners,

Ik heb beloofd om u regelmatig op de hoogte te houden over politieke zaken die spelen in onze mooie gemeente. Regelmatig spreken mij inwoners van onze kernen aan op problemen die er spelen in hun kern. Ook benaderen mij veel inwoners die niet weten welke mogelijkheden er zijn bij armoede of hulp in de huishouding. Vaak resulteert dit in keukentafelgesprekken met een ambtenaar van de gemeente waarbij dan gekeken wordt welke oplossingsmogelijkheden er bij deze inwoners passen. Mede op aandringen van DES heb ik ook gesprekken met de betreffende wethouders om meer kenbaar te maken welke mogelijkheden er zijn om nog betere ondersteuning te geven aan onze inwoners. Daarom zijn er het afgelopen jaar al diverse publicaties geweest in verschillende weekbladen. DES zal dit constant onder de aandacht blijven brengen.

Door de coalitie zijn diverse raadswerkgroepen in het leven geroepen om op het gebied van duurzaamheid, afvalverwerking en armoede te bekijken welke mogelijkheden er zijn om nog meer voordeel of ondersteuning te bieden aan onze inwoners. Zo is er gekeken naar een nieuw afvalsysteem waarover u al de nodige informatie kreeg. Natuurlijk vraagt een nieuw systeem om gewenning. Maar, er zijn ook aandachtspunten die verder uitgewerkt moeten worden. Een voorbeeld daarvan is de vraag hoe we omgegaan met de verwerking van incontinentiemateriaal of van luiers etc. Op dat gebied zijn al maatregelen genomen en wellicht volgen meer aanpassingen in de toekomst.

Via diverse gesprekken met de raadswerkgroep is voor de energievisie het een en ander in een voorstel op papier gezet. Om de inwoners hierbij te betrekken worden er nu in een aantal kernen informatie avonden georganiseerd. Ik heb zelf namens onze fractie plaats genomen in de raadswerkgroep armoede, omdat ik het heel belangrijk vind om te bekijken welke mogelijkheden er zijn om inwoners die zich onder de armoedegrens bevinden op een of andere manier vanuit de gemeente de nodige hulp te bieden. Er zijn veel gesprekken gevoerd met verschillende instanties die hiermee te maken hebben. Daarbij kwam duidelijk naar voren dat er meer gekeken moest worden naar de onderlinge samenwerking tussen die instanties. Vervolgens is het volgens mij een taak van de gemeente om dit goed in kaart te brengen. Al die overleggen hebben geleid tot een nieuwe beleidsnota Armoede, die in december in de raad komt. Daarna kan dat beleid dan als leidraad voor de toekomst gaan gelden.

U ziet dat we in onze gemeente met veel onderwerpen bezig zijn. Het is dan ook zeker op zijn plaats om ook eens een dankwoord uit te brengen naar de wethouders en de ambtenaren voor het vele werk dat zij verrichten.

Als ik dan als coalitie-voorzitter terugkijk op de afgelopen periode, dan kan ik alleen maar een goed gevoel hebben. Er wordt in de coalitievergaderingen goed naar elkaar geluisterd. Zaken worden goed en helder uitgesproken, ook naar de wethouders toe. Dat alles doen we namelijk samen in het belang van onze inwoners.

Verder is er binnen de coalitie een duidelijk standpunt ingenomen om de inwoners in een vroeg stadium te betrekken bij wijzigingen in hun kern of buurt. Bij de diversen informatie avonden in de kernen zie ik een groot aantal geïnteresseerde inwoners. Vaak worden er dan bewonersgroepen in het leven geroepen om mee te denken en om inspraak te geven bij het ontwikkelen van de plannen. Wij proberen de betrokkenheid en de mogelijkheden voor inspraak van onze burgers nog steeds te verbeteren.

Mijn fractiegenoten en ikzelf zijn altijd bereid om tekst en uitleg te geven als zaken onduidelijk zijn.

U mag mij gerust bellen op mijn telefoonnummer 06-55204256

Jan Cremers

Jan Cremers